Prishtinë, 25.07.2015, Oda e Noterëve e Republikës së Kosovës organizoi trajnimin e radhës për Noter. Temë e këtij trajnimi ishte “E drejta e pronësisë si e drejtë e njeriut dhe mundësitë e kufizimit të kësaj të drejte (diskutimi sipas Nenit 1 Protokolli nr. 1 i Konventes Evropiane mbi të Drejtat e Njeriut” me ligjerues Noter […]
Prishtinë, 11 korrik 2015, Oda e Noterëve organizoi trajnimin përfundimtar për përdorimin e softuerit për regjistrimin e lëndëve noteriale si dhe kodimin e akteve noteriale përmes përdorimit të këtij softveri. Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin pothuajse të gjithë punëtorët e zyreve noteriale, Meqenëse, shumë shpejtë do të filloj së aplikuari projekti në fjalë, interesimi i […]
Prishtinë, 06 qershor 2015, Oda e Noterëve organizoi trajnimin përfundimtar për përdorimin e softuerit për regjistrimin e lëndëve noteriale si dhe kodimin e akteve noteriale përmes përdorimit të këtij softveri. Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin pothuajse të gjithë noterët, të cilët shumë shpejtë do të fillojnë me aplikimin e këtij softueri. Në takimin e fundit […]
Arkiva e lajmeve