(Shqip) Mbahet trajnimi për punëtor të zyrave noteriale

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.