(Shqip) Oda e Noterëve të Republikës së Kosovës mbajti kuvendin vjetor

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.