(Shqip) ONK dhe ARC nënshkruajnë memorandumin e bashkëpunimit

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.