(Shqip) ONK merr pjesë në seancën plenare të Komisionit Evropian për Noteri – CAE

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.