(Shqip) ONK merr pjesë në Simpoziumin e mbajtur në Antalya të Turqisë

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.