(Shqip) ONK-së merr pjesë në Konferencën e 29-të “Kollokfiumi i Qendrës Evropiane – Ligji Civil”

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.