(Shqip) Presidenti i Unionit Ndërkombëtar të Noterisë viziton Odën e Noterëve të Kosovës

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.